Driftsstøtte for resultatorientert VA-ledelse

Driftsstøtten for resultatorientert VA-ledelse opprettholder graden av resultatorientering og legger grunnlaget for målopp­nåelse ved at Energidata stiller kapasitet, kompetanse og analysekapasitet til disposisjon for kunden.

Formål

 • gi eiere, styre og andre interessenter objektivt og balansert innsyn i monopolvirksomheten
 • praktisere balansert målstyring av alle arbeidsprosesser med målbare indikatorer på måloppnåelse som er egnet til å motivere og fokusere.
 • utøve faktabasert ledelse basert på oppdatert kunnskap om eksterne forhold (bransjen, aktørene) og interne forhold (egne rammer, kostnadsstruktur, utfordringer og muligheter).
 • foreta viktige valg basert på kvantitativ vurdering av alternativene ved hjelp av en presis virksomhetsmodell som omfatter alle de viktigste resultatområdene og hovedaktivitetene i verdikjeden.

Gjennomføring

Driftsstøtten utføres etter kundens behov, og kan omfatte følgende ytelser:

 • Etablering av matematisk modell av virksomheten basert på inndata til BedreVann, nivå 2 eller ved utfylling av egen inndataskjema (ca 100 dataelementer)
 • Ajourhold av sammenlikningen mot tidligere resultater og mot andre virksomheter basert på forenklet eller fullstendig revisjon av inndata og revisjon av forenklet sammendragsrapport, rapport som oppsummerer resultatene og resultatpresentasjon.
 • Støtte resultatoppfølging på både strategisk, taktisk og operativt nivå og vurdering av mulige tiltak basert på erfaringer fra andre aktører
 • Konsekvensvurdering (simulering) av alternative løsninger, endrede rammer mv og dokumentasjon av resultatene ved hjelp av standardpresentasjon som viser endringene på samtlige resultatområder
 • Støtte ved utvikling av årsbudsjetter og langtidsbudsjetter ved å simulere nye løsninger og endrede forutsetninger ved hjelp av virksomhetsmodellen
 • Støtte ved objektiv og nøytral presentasjon og drøfting av analyser utarbeidet av Energidata.
 • Gjennomføring av intern opplæring som kan omfatte prinsipper for balansert målstyring, virksomhetsmodellen og nøkkeltall (KPIer) for resultatoppfølging.

 

Betingelser

Driftsstøtten avtales for en periode på minst tre år med ett års oppsigelsestid. Fjernstøtte via telefon/ epost utføres på kort varsel.  Støtte som ønskes utført i kundens lokaler må avtales i god tid. Energidata garanterer full konfidensialitet både for mottatte opplysninger og utførte analyser. Sammenlikninger foretas mot anonymiserte virksomheter med mindre åpenhet er avtalt mellom partene.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY