VA-benchmarking (VABM, BedreVann, utvidet analyse)

VA-benchmarking presenterer et strategisk bilde av hvor din virksomhet står i forhold til andre kommuner på både standard, fornyelsesevne effektivitet og gebyr og viser sterke sider, svake sider og forbedringsmuligheter pr. VA-aktivitet.

Formål

  • beskrive nå-tilstanden på en objektiv, nøytral og komplett måte som kan aksepteres av både eiere, styre og medarbeidere og gi et grunnlag for å samarbeide om nødvendige endringer

 

  • kvantifisere virkningen av interessante endringer i systemer, drift og organisering og beskrive hvordan alle de viktigste resultatene påvirkes som basis for veivalg

 

  • effektivisere rapportering og oppfølging både på strategisk, taktisk og operativt nivå slik at det fokuseres på det som er viktig for å styre virksomheten mot vedtatte mål.

 

 

 

Gjennomføring

Data innrapportert til BedreVann, nivå 2, eller på et kortfattet inndataskjema er grunnlaget for å etablere en virksomhetsmodell som benyttes til sammenlikning, analyse og simulering av endringer i system eller drift.

Analysene presenteres i form av individuelle, skreddersydde rapporter på fire detaljeringsnivå:

  • én for politisk ledelse/styre/adm. ledelse: 6 A4-sider som beskriver virksomhetens viktigste resultater i klartekst med enkle figurer.
  • én for virksomhetsledelsen: 8 A4-sider som oppsummerer alle de viktigste analyseresultatene med tekst og figurer.
  • én for videre oppfølging: 90 siders presentasjon som beskriver både forutsetninger, metodikk og resultater i form av diagrammer med individuelle kommentarer
  • én for nærmere analyse, budsjettberegning osv: Regneark med nyttige nøkkeltall, KPIer og enhetspriser.

Vi hjelper også til med å legge frem analyseresultatene for ledergruppe, styre og ansatte. Metodikken er presentert her /media/files/vabmorientering.pdf

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY