Hvorfor delta?

Du får effektiv og objektiv resultatoppfølging i alle dimensjoner

Virksomhetens prestasjon i forhold til de de beste virksomhetene i Norge måles på resultatområdene tjenestekvalitet, miljøkvalitet, prisnivå, kunde­­tilfredshet, driftseffektivitet, systemeffektivitet og arbeidsmiljø. Grunnlagsdata­ samles inn presist, effektivt og rimelig.


Du ser årsakene til resultatene og resultatutviklingen

Analysen viser årsakene til gode og dårlige prestasjoner, hvilke muligheter og begrensninger som foreligger og hvordan forbedringsmulighetene fordeler seg på renovasjonsaktivitetene. For de som deltok i en tidligere benchmarkingsrunde vil resultatene bli sammenliknet med resultatene den gangen og årsaker til endringene vil bli forklart.


Du ser hvilke renovasjonsordninger som ga best resultat

Det er nesten like mange renovasjonsordninger som det er regionale aktører. Benchmarkingsanalysen viser hvilke virksomheter som oppnådde best resultat på de ulike områdene og aktivitetene, og hjelper deg på sporet av beste renovasjonspraksis for din virksomhet. 


Du får anledning til å dele dine erfaringer og gjøre en analyse av forskjellene mellom din virksomhet og virksomheter du vil lære av.

Å lære av andre er et viktig mål for benchmarkingen. Hva kjennetegner de som oppnår best utsorteringsgrad, kostnadseffektivitet, standard og kundetilfredshet? Har din virksomhet noe den kan dele med de andre? Hva skiller din virksomhet fra en virksomhet du ønsker å lære av?


Datamodellen som utvikles kan hjelpe deg å identifisere de løsningene og systemene som er best for din virksomhet i fremtiden

Benchmarkingen utføres ved at det etableres en teknisk- økonomisk modell av renovasjonsvirksomheten bestående av inndata og et formelapparat. Ved å justere inndata i tråd med alternative renovasjons­løsninger blir det derfor mulig å beregne hvordan alternativene påvirker prestasjonene. Alternativene kan omfatte endringer i beholderpark, henteordning, gjenvinningsstasjoner og opplegg for sentralsortering og sluttbehandling. Benchmarkingsmodellen regner så ut hvordan prestasjonene endres i alle dimensjoner inklusive kundetilfredshet.


Innsamlede data blir benyttet for å sikre riktige priser på gjenvinningsfraksjoner.

De opplysningene som samles inn om kostnader, kostnadsdrivere og ulike renovasjonsordninger blir også benyttet til å bestemme kostnadene ved utsortering av gjenvinnings­fraksjoner og utgjør et viktig grunnlag for å forhandle prisene på leverte fraksjoner.


Høy deltakelse i renovasjonsbenchmarking styrker bransjens posisjon overfor myndighetene og allmennheten

De regionale renovasjonsvirksomhetene er stadig under press fra både myndigheter, politikere, kunder, miljøorganisasjoner, private aktører og allmennheten. Det beste kortet i enhver konflikt er objektiv kunnskap om egen posisjon, sterke og svake sider. Ved å delta i renovasjons­benchmarking konkurranse­utsettes regionale renovasjonsvirksomheter bedre enn noe”fritt” marked kan klare og viser at virksomhetene er målorienterte og åpne for innsyn fra eiere og myndigheter.


Bedre modell og inndata gir mer nøyaktige analyser og sikrere resultater enn før

Benchmarkingsopplegget er videreutviklet og forbedret gjennom 12 års bruk, og både modell og inndataopplegget holder nå et så høyt nivå at resultatene trygt kan benyttes som grunnlag for ekstern informasjon, resultatavtaler, resultatoppfølging og strategiutvikling.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY